Investerare

I samband med att Windevo förvärvade tillgångar från fd Aligerakoncernens konkursbo, emitterade bolaget två obligationer om totalt 100 mkr, fördelat på tre trancher (ISIN nummer SE0011337146, SE0011337153 and SE0011337120), samt ett efterställt konvertibellån om 150 mkr (ISIN SE0011337138).

I november 2021 slutfördes en genomgripande finansiell omstrukturering, som syftade till att förlänga finansieringen, stärka balansräkningen och säkerställa tillräcklig likviditet. Idag har koncernen följande utgivna instrument:

  • Super-Senior Secured Callable Fixed Rate Bond; nominellt värde 21,5 mkr, 7,5% kupongränta, med förfallodag 31 maj, 2023 (ISIN SE0016589139)
  • Senior Secured Callable PIK Bond; nominellt värde 56 mkr, 9.5% PIK ränta och förfallodag 30 november 2023 (ISIN SE0016589121)
  • Junior Unsecured Zero Coupon Bond; ett hybridinstrument som redovisas som eget kapital, med nominellt värde 80 mkr, ingen ränta och med förfallodag först år 2104 (ISIN SE0016589147)
  • Convertible Loan; huvuddelen av tidigare utgivet konvertibellån konverterades till eget kapital i samband med omstruktureringen, men 21 mkr återstår fortfarande (ISIN SE0011337138).

Innehavare till obligationerna eller andra intressenter kan kontakta vår VD Claes Jonson på e-post claes@windevo.se för att få lösenord till våra Investor Relations sidor, där rapporter, lånedokumentation och annat relevant underlag kan laddas ner.

Logga in

Wind power - sustainable and commercially viable renewable energy.